ЗА НАС


„Мегапорт“ ООД, гр. Велико Търново – водещ производител на полимерни опаковки, фолиа и материали, както и основен търговски партньор;

AGRODRIP S.A. – Гърция

COSMOTRADE RECYCLING S.A. – Гърция

GIOVANIKAS STAUROS & SON O.E. "ELPA PLAST" – Гърция

A.MOUROPOLOU BROS Co. – Гърция

„ALMACO“ GmbH, Pinneberg, Germany – основен търговски партньор за западна Европа;

OMEGA M&T – Италия

PRIMAX DOO – Хърватия

DRAVA INTERNATIONAL DOO – Хърватия

QINGDAO LEADING IMPORT & EXPORT CO., LTD – Китай"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015