ЗА НАС

Аспарух Аспарухов

Упрaвител


тел: +359/888 541 738

e-mail: vadias@unitrade2002.com

Пламен Томов

Координатор


тел: +359/888 623 797

e-mail:

Димитър Кянков

Ръководител "Маркетинг"


тел: +359/885 898 944

e-mail:

Златка Иванова

Експерт "Маркетинг"


тел: +359/885 766 667

e-mail:

Ивелин Ковачев

Експерт "Връзки с обществеността"


тел: +359/889 828 940

e-mail:"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015