ЕКОЛОГИЯ


Унитрейд Клъстер ООД следва непрекъснато усъвършенстваща се система за опазване на околната среда, заложена в основните фирмени стратегии, следвани от компаниите в клъстерното обединение и посветени на екологосъобразното рециклиране на отпадъци.

Рециклираните отпадъци от пластмаса в компаниите от обединението се влагат като суровина за производство на регранулат.

Въведените в експлоатация инсталации позволяват на компаниите ни да затворят напълно цикъла по преработка на отпадъци и превръщането им в качествени суровини.

Дейността на обединението се основава на следните принципи:

• Чиста и здравословна околна среда;

• Интегрирано управление на отпадъците;

• Пълна отговорност на замърсителя;

• Участие на обществеността;


Цели


Основните цели, поставени за изпълнение пред дружествата в са:

• Екологосъобразно третиране на пластмасовите отпадъци, постъпили във фирмите или генерирани на място;

• Спазване на изискванията на нормативните актове, третиращи проблемите по управлението на отпадъците в дейността на фирмите от клъстера;

• Поетапно разширение на дейността на дружествата, свързани с дейността –разкриване на нови площадки, обхващащи нови региони от страната, и разширение на номенклатурата на събраните отпадъци при спазване на нормативната база по управление на отпадъците;

Използваната технология за третиране на отпадъците и въведеният вътрешен ред в дружествата от клъстерното тяло, осигуряват ефективната обработка на отпадъците на всички работни площадки на фирмата. Вътрешно-фирмената уредба, отчетност и техническо обезпечение на дейностите осигуряват нормалната експлоатация на всички технически мощности, притежавани от дружествата, участващи в клъстера и пълноценно функциониране на дейността.


Принципи:


Принципите, на които дружествата залагат за изпълнение на поставените цели, са:

• Минимизиране и предотвратяване на количествата генерирани отпадъци от пластмаса в следствие на дейностите по третиране на отпадъците на собствените производствени площадки;

• Съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно управление на отпадъците ;

• Бърза реакция на постъпващия ресурс, чрез усъвършенстване на дейностите по управление на отпадъците и посредством подобряване качеството на технологичните процеси на всички производствени мощности и площадки;

• Рециклиране, регенериране и оползотворяване на формираните отпадъци.


Политиката на ”Унитрейд Клъстер” ООД


Клъстерната политика е формирана на базата на ангажимент за постоянно подобряване на качеството на работа. Поддържането на високо ниво на опазване на околната среда и покриване на изискванията на клиентите са приоритетни в управлението на компанията. Увеличаването на поръчките, високото качество на продукцията и отговорно отношение към всички свързани с дейността на 7-те компании хора са основите, върху които се гради общофирмената политика. Всичко това може да бъде постигнато само при полагане на грижа от страна на Дружеството към собствения персонал, персонала на участващите компании и повишаване на квалификацията им.


Общи цели по качеството и околната среда


1. Да създадем , управляваме и поддържаме интегрирана система за управление на дейността на компаниите от дружеството с грижа за опазването на околната среда и ежедневно повишаване на качеството. По този начин ще се постигне:

• Улесняване достигане на целите , чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите;

• Осигуряване на реална обратна връзка с клиентите и осъщесвяване на непрекъснато подобрение.

2. Да осигурим мотивираща работна среда, която повишава професионалната квалификация на персонала , а с това и достигане на по-високо качество на продукцията.

• Точно спазване на производствените срокове, прецизност при доставките и работа с безопасни и щадящи околната среда средства и оборудване;

• Запазване на висока култура в отношенията с всички клиенти и партньори;

• Честност и прозрачност във всички действия;

• Спазване на всички приложими закони, наредби, изисквания и правила.


Основните нормативни актове, регламентиращи дейността на фирмите, участващи в „УНИТЕЙД КЛЪСТЕР“ ООД са:


Зaкон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)

Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)


Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)


Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)


Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. )


Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )


Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)


Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)


За Контакти:


София 1528

Район Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” № 4

тел: +359 2 973 27 00

факс: +359 2 973 27 00

e-mail: office@unitrade2002.com"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015