ЗА НАС


„Кауфланд България“ ЕООД енд Ко КД, гр. София – основен доставчик на рециклируеми отпадъци от хартия, картон и полимери;

„Стомана Индъстри“АД – заводът Стомана в гр. Перник;

„Макстийл“АД, гр.Скопие, Македония, част от „Дюферко“АД, Швейцария., – Македония

Металвалиус“ ЕООД, гр. София – завод за преработка на отпадъци от черни и цветни метали;

„Стамтрейдинг“АД, град София – България

„Вадиас трейд“АД, гр. София – България

„Полигруп“ ООД, гр. Асеновград – водещ производител на полимерни опаковки, фолиа и материали, както и основен търговски партньор;

„Данексо рисайклинг“ ООД, гр. София – България

“Унитрейд Eко“ ООД, гр. София – България

„ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД – България

"ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД, гр. София – основен доставчик на отпадъци от найлон и пластмаса;

„МЕТРО Кеш енд Кери България“, гр. София – основен доставчик на рециклируеми отпадъци от хартия, картон, полимери и отпадъци от ИУМПС;"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015