ЗА НАС


“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София – ОООО (Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки) основен търговски партньор в редица проекти;

Сайт

„Екоколект” АД, гр. София – България

Сайт

„Дуропак Тракия-Папир“ АД, гр. Пазарджик – завод за преработка на отпадъци от хартия и картон;

„Кнауф България” ЕООД – България

„ЗХ Белово” АД – България

“Екопак България” АД, гр. София – ОООО (Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки) основен търговски партньор в редица проекти;

„Санитекс Пейпър Продуктс” ООД – България

Modern Karton Sanayi Ve Ticaret A.S. – Турция

„Дружба Стъкларски Заводи” АД – България

Стъкларски Завод „Рубин” – Плевен – България

„Кока-Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България“ АД гр. София – основен доставчик на рециклируеми отпадъци от стъкло и стъклени опаковки;

„БИЛЛА България“ ЕООД, гр. София – основен доставчик на рециклируеми отпадъци от хартия, картон и полимери;"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015