ЗА НАС

„Унитрейд Клъстер“ ООД е учреден през 2013 г. и е получил финансиране от ЕС по линия на ОП “Конкурентноспособност на българската икономика“ 2007-2013 г. за развитие на дейности по управление и рециклиране на отпадъци.

Основната дейност на клъстера е събиране от мястото на образуване, транспортиране, съхранение, предварително третиране, рециклиране (регранулиране) на отпадъци от пластмаса и найлон и последващата им реализация на пазара под формата на рециклирана суровина за производство на материали от полиетиленов регранулат.

Клъстерът се състои от група от 7 фирми, които сериозен опит в сътрудничеството помежду си в областта управление на отпадъците и имидж на пазара.

„Унитрейд Клъстер“ ООД обединява следните утвърдени в сектора фирми: „Унитрейд 2002“ ООД, Вадиас ООД, МКД-69 ЕООД, Унитрейд 2011, Вадиас Трейд ООД, Унитрейд Еко ЕООД и Макс Трейд Спед“ ООД.

Основната цел на това обединение е свързана с бизнес-коопериране и стимул за развитие на активи, технологии, инфраструктура и съвместни инвестиции, неща, които не биха могли да бъдат постигнати от една единствена фирма и да бъдат ползвани, за развитие на основните и конкурентни предимства. Освен това, регионалната концентрация на участниците в клъстера и относителната близост на други икономически субекти, заети в сектора, предполагат възникването на допълнителни ефекти, като например – по-ефективно използване на квалифицирана работна ръка, мултипликация на вече завоювани пазарни позиции в сфера на управление на отпадъците и др.

Дейността на членовете на клъстера е концентрирана основно на територията на гр. София, но е свързана с обхвата на целият западен район на България.

Регионалното значение на „Унитрейд Клъстер“ ООД е многопосочно и е пряко свързано общественозначимия проблем по събирането, извозването и рециклирането на отпадъци и опазване на околната среда. В тази връзка членовете на обединението се насочват към управление, свързано с т.нар. „социална отговорност“, като си поставят следните основни цели:

утвърждаване на клъстера на територията на цялата страна и развиване на широка мрежа от бизнес партньорства;

създаване на международни контакти и партньорства с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки;

разработване на програми за изграждане на производствени мощности за преработка на всякакъв вид отпадъци и инвестиране в разработването на нови методи за оползотворяването им;

разширяване на присъствието си на регионалния и международния пазар в сферата на управление на отпадъците.


„Унитрейд 2002“ ООД - Предмет на дейност – фирмата се занимава с вътрешно и външнотърговска дейност; изкупуване, заготовка и търговия с отпадъчни материали, предварително третиране на метални и неметални отпадъци, търговия на едро с отпадъци и скрап след издаване на необходимите документи.


„Унитрейд 2011“ ООД - „Унитрейд 2011“ООД е основана през 2011г.в гр.София с основен предмет на дейност събиране, съхранение, предварително третиране и търговия на външени и вътрешен пазар на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални опаковки. Наред с основните си дейности дружеството изпълнява и такива като събиране, съхранение, третиране и търговия на отпадъци от хартия, пластмаса, найлон и стъклени отпадъци.


„Унитрейд Eко“ ЕООД - Oсновна дейност на дружеството е събиране, съхраняване, предварително третиране, и последстващо реализиране на пазара на отпадъци от опаковки от хартия, картон, пластмаса, найлон, дърво и др.


„МКД-69“ ЕООД - Oсновна дейност на дружеството е събиране, съхранение, предварително третиране, и рециклиране на отпадъци от пластмаси. Като допълнителни дейности „МКД-69“ ЕООД осъществява също така и събиране и съхраняване на отпадъци от хартия, найлон, пластмаса, стъкло, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), цветни метали и метални опаковки.


„Вадиас“ ООД - Основната дейност е събиране, предварително третиране и рециклиране (регранулиране) на разделно събирани отпадъци от полипропилен (PP), полиетилен ниско налягане висока плътност (HDPE), полиетилен високо налягане ниска плътност (LDPE) и линеен /стреч/ полиетилен високо налягане ниска плътност (LLDPE) и последващата им реализация на пазара. Една малка част от гранулатите (10-12%) се преработват до крайни изделия - полиетиленово фолио, чували и пликове, а останалите (88-90%) се продават в суров вид на пазари както в България и на Балканите, така и в други страни от Европейския Съюз;


“Макс Трейд Спед” ООД - Oсновната дейност е международен транспорт и спедиция, както и сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на неопасни рециклируеми, строителни, производствени и битови отпадъци в страната и чужбина."Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015