НОВИНИ

 

О Б Я В А от „УНИТРЕЙД ПВ“ ООД

21.07.2022

 

„МКД-69“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия...

27.10.2021

 

Считано от 30.08.2021 г. „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ...

11.10.2021

 

Инвестиционно предложение от Унитрейд 2011" ООД, гр. София

19.04.2017

 

Провеждане на информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

15.12.2016

 

Проект : Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

20.08.2016

 

"Унитрейд клъстер" участва с една от фирмите си "Вадиас" в изложението "Plastexpo" в Букурещ, Румъния от 08.09 - 11.09.2015г.

10.09.2015

 

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 2 ще се проведе на 04-05.09.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

25.08.2015

 

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 1 ще се проведе на 03-04.07.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

01.07.2015

 

Уточнение във връзка със постъпило запитване по обявена публична покана за „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/...

01.06.2015

 

„УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД стартира избор на изпълнител на дейност „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на...

25.05.2015"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015