КОНТАКТИ


"Унитрейд Клъстер" ООД


Седалище: гр. София 1528,

район Искър, ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" № 4


Адрес на управление: гр. София 1000,

ул. "6-ти септември" № 33, ет. 1


тел./факс : 02/973 27 00,

мобилен : +359/888 541 738


unitradeclusterltd@gmail.com


Работно време: понеделник-петък от 8 до 17ч.Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта
Форма за контакт


* Всички полета са задължителни

Име :

 

Фирма :

 

Email :

 

Съобщение :

 

Антибот код :

 
     
   


"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015