ЗА НАС


ECO TRANS LTD – Гърция

INDUSTRIESERVICE UND SANIERUNGS SMBH – Австрия

KEY WASTE A.E. – Гърция

PEIDIS LTD – Гърция

SC RECYCLE INTERNATIONAL SRL – Гърция

TRIPLO RECYCLING LTD – Гърция

UNITRADE 2012 DOOEL – Македония

ПАПИР БГ ООД – България

„Ровотел Стийл“ ООД, гр. София – основен доставчик на отпадъци от черни и цветни метали;

ТРИДЕКС ООД – България

ЕЛАНА ХАРТ ООД – България

ХИМПЛАСТ ГРУП ООД – България"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015