НОВИНИ

Инвестиционно предложение от Унитрейд 2011" ООД, гр. София

19.04.2017


О Б Я В А


до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


„Унитрейд 2011“ ООД

гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/


СЪОБЩАВА


На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Промяна на възложител на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в с. Лесново, община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 43445, местност „Русоляко – Домухчията“, съставляваща имот № 069029 и започване на дейност с нови видове отпадъци на съществуваща площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от хартия и пластмаса и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), находяща се в ПИ с. Лесново, община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 43445, местност „Русоляко – Домухчията“, съставляваща имот № 069029 по плана за замеразделяне на с. Лесново“.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/


За контакти: Елисавета Кръстанова, гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4, тел: 02 / 9732700

/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015