NACHRICHTEN

Инвестиционно предложение от Унитрейд 2011" ООД, гр. София

19.04.2017


О Б Я В А


до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


„Унитрейд 2011“ ООД

гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/


СЪОБЩАВА


На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Промяна на възложител на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в с. Лесново, община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 43445, местност „Русоляко – Домухчията“, съставляваща имот № 069029 и започване на дейност с нови видове отпадъци на съществуваща площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от хартия и пластмаса и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), находяща се в ПИ с. Лесново, община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 43445, местност „Русоляко – Домухчията“, съставляваща имот № 069029 по плана за замеразделяне на с. Лесново“.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/


За контакти: Елисавета Кръстанова, гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4, тел: 02 / 9732700

/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


« Zurück zu den News„Unitrade Kluster“ GmbH

1528 Sofia, Stadtteil Iskar,

Podporuchik Yordan Todorov Str. Nr. 4

Tel.:/Fax: 02/973 27 00

mobile: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8 bis 17 Uhr.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

Der Europäischen Union

Europäischen Fonds

für regionale Entwicklung

 

Operationellen Programm

"Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit

der bulgarischen Wirtschaft" 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Geliefert Projekt № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Begünstigter: „Unitrade Kluster“ GmbH

Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung des operationellen Programms "Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der bulgarischen Wirtschaft" 2007-2013, die von der Europäischen Union durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt der Republik Bulgarien umgesetzt


Alle Rechte vorbehalten “Unitrade Cluster” 2015