НОВИНИ

Наименование на проектната инвестиция: „Технологична модернизация в предприятието”

08.06.2023


Краен получател: „МКД-69“ ООД

Обща стойност: 875 000,00 лв., от които 350 000,00 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.

Начало: 10.04.2023 г.

Край: 10.04.2024 г.

Общата цел на настоящото проектно предложение е чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ за технологична модернизация, „МКД-69“ ООД да повиши ефективността на производствените процеси, да постигне по-висока производителност, цифровизация и автоматизация на процесите по рециклиране на метал, алуминий и пластмаси, чрез получаване на безвъзмездна помощ за разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект с придобиване на нови активи.

Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности:

- Да се внедрят съвременни технологии, разполагащи с висока степен на автоматизация, което ще подобри производствения процес, като скъси веригата на изработка на изделията и повиши контрола на качеството;

- Да се подобри ресурсната ефективност и ефикасност като се оползотворяват в по-пълна степен отпадъците, рециклирани от Дружеството, както и да се намали времето, необходимо за обработката им;

- Да се възстанови икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и да се създадат условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси.

Посочените специфични цели ще се постигнат чрез закупуването и внедряване на 2 бр. нови ДМА, които използват най-новите достижения на техниката и разполагат със съответните технологии за постигане на едно съвременно, конкурентно и щадящо околната среда, рециклиране и обработване на отпадъци. Реализацията на проекта ще спомогне да се разшири капацитета на съществуващия стопански обект, свързани с дейностите по рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални и пластмасови опаковки.


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015