НОВИНИ

„МКД-69“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

27.10.2021


Наименование на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 50 000,00 лв., от които от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране. Период на изпълнение: 26.10.2021 г. – 26.01.2022 г. Благодарение на безвъзмездната финансова помощ „МКД-69“ ООД ще постигне пряк положителен ефект и ще затвърди своята икономически стабилност, преодолявайки негативните последици върху дружеството и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. В резултат дружеството ще продължи своята икономическа дейност на българския и международен пазар, ще нормализира производствените си процеси, с което ще обуслови устойчивото си развитие и запазването и създаване на нови работни места.


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015