НОВИНИ

Считано от 30.08.2021 г. „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1983-C01. Проектът „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

11.10.2021


Общата стойност на проекта е в размер на 50 000,00 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 50 000,00 лeвa. Проектът на  „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват: • постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 благодарение на осигурения по проекта оперативен капитал • продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015