НОВИНИ

Проект : Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

20.08.2016„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г. с наименование: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 354 191,44 лв., в т.ч.:


· предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ, която е в размер на 80 % от общите допустими разходи по проекта или 283 353,12 лв.,

· собственият принос на „Унитрейд 2002” ООД е в размер на 70 838,12 лв.


Размерът на европейското финансиране е 240 850,16 лв , националното финансиране е 42 502,96 лв.


Продължителността на изпълнение на договора е 15 месеца oт 18.08.2016 г. до 17.11.2017 г.


Кратко резюме на одобреното проектно предложение:


Унитрейд 2002” ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво.


Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини.


Целта на фирмата е успешно управление на ефективна и устойчива система за събиране на отпадъци от домакинства, търговски, административни, обществени и производствени обекти тяхното предварително третиране и последващо рециклиране.


Общата цел на проект Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост е създаването на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда.


Конкретната цел на проекта е разкриването на 40 нови устойчиви работни места от кандидата и закупуване на оборудване.


Тези цели съвпадат с целите и приоритетите на програмата, които са в контекста на:Ос1 на ОПРЧР2014-2020 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Инвестиционене приоритет - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда; СЦ1:Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст м/у 30 и 54 г.; СЦ2:Увеличаване броя на започналите работа с ниско образование на възраст м/у 30 и 54 г вкл.; СЦ3:Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54г възраст - Инвестиционене приоритет 3 - Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта СЦ1:Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до29 вкл, които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието; СЦ2:Увеличаване бр. на безработните младежи на възраст до 29г. вкл, с основна или по-ниска образователна степен, които са завършили обучение или са включени в заетост; СЦ3:Увеличаване бр. на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 вкл., със завършено средно или висше образование.


Очакваните резултати са:

1.Разкриване на 40 работни места за следните длъжности:

• Работник поддръжка-4 лица;

• Водач на мотокар-4 лица;

• Екструдерист-12 лица;

• Общ работник - 20 лица.

и

2. Закупуване на оборудване за новоразкритите работни места, в т.ч. мотокар и мелница с лента.

3. За изпълнение и качествено управление на проекта се назначава екип от 3 лица.

4. С цел информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС ще бъдат проведени и пресконференци; изготвена табела и публикации в медии.

Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта са създаване на заетост и подобряване качеството на работните места в частност в сферата на събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане /сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво, както и рециклиране.


Целевите групи, към които е насочен проекта са:

• безработни лица с ниска степен на образование (по-ниско от средно образование);

• продължително безработни и неактивни лица;

• безработни младежи до 29 г.;

• безработни лица на възраст над 54 г.


________________________________________


www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015