News

12.01.2024

07.12.2023

21.11.2023NEWS

Уточнение във връзка със постъпило запитване по обявена публична покана за „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на заинтересовани лица в сферата на опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци за вторично производство на високо ниво

01.06.2015


В предоставената тръжната документация, отсъства ред с Ценовото предложение, указващ единичната и обща цена на предвидените нощувки. Моля същите да бъдат дописани от кандидатите, като т.7 от Ценовото предложение в Офертата.


Приложениe виж .PDF


« Back to NEWS"Unitrade Cluster" Ltd

1528 Sofia, Isskar district,

4, Podporuchik Yordan Todorov St.

phone/fax: 02/973 27 00

mobile: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Working hours:

monday to friday: 8 to 17h.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

The European Union

European Regional Development Fund

 

OPERATIVE PROGRAMME

"Development of the Competitiveness

of the Bulgarian Economy" 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Delivered project № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Beneficiary: „Unitrade Cluster“ Ltd

The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy" 2007-2013, financed by the European Union through the European Regional Development Fund and the national budget of the Republic of Bulgaria


All rights reserved “Unitrade Cluster” 2015