СЕРТИФИКАТИ / УНИТРЕЙД 2011

Решение № 12-ДО-1350-02 от 04.07.2019 г. издадено от РИОСВ София за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

Виж оригинала

Решение № 16-ДО-196-03 от 15.10.2018 г. издадено от РИОСВ Перник за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

Виж оригинала

Решение № 05-ДО-200-03 от 05.06.2018 г. издадено от РИОСВ Враца за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

Виж оригинала

Решение № 06-ДО-338-02 от 15.01.2015 г. издадено от РИОСВ Монтана за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

Виж оригинала

Решение № 08-ДО-309-02 от 27.06.2014 г. издадено от РИОСВ Плевен за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Виж оригинала"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015