News

12.01.2024

07.12.2023

21.11.2023新闻

„УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД стартира избор на изпълнител на дейност „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на заинтересовани лица в сферата на опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци за вторично производство на високо ниво“, чрез публична покана по чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г.

25.05.2015


Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-2.4.02 – 0104 - С0001 “Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД”, финансиран по схема BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД стартира избор на изпълнител на дейност „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на заинтересовани лица в сферата на опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци за вторично производство на високо ниво“, чрез публична покана по чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г.


Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците и провежданите семинари, при изпълнението на дейността „Организиране и провеждане на дейности за популяризиране на дейността на “УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД и привличане на нови членове“ във връзка с изпълнението на договор №BG161PO003-2.4.02-0104-C0001 от 10.03.2013 г.


Пълният пакет документи за участие в процедурата са публикувани на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg., както и на интернет страницата „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД - www.unitradecluster.com, раздел Новини.


Необходими документи - сваляне :


Образец на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г.

Договор №BG161PO003-2.4.02-0104-C0001-Se-03

Образец на изисквания към офертите от ПМС №118/20.05.2014 г.

Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на "Избор с публична покана"

Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г.

Техническа спецификация


« Back to NEWS"Unitrade Cluster" Ltd

1528 Sofia, Isskar district,

4, Podporuchik Yordan Todorov St.

phone/fax: 02/973 27 00

mobile: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Working hours:

monday to friday: 8 to 17h.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

The European Union

European Regional Development Fund

 

OPERATIVE PROGRAMME

"Development of the Competitiveness

of the Bulgarian Economy" 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Delivered project № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Beneficiary: „Unitrade Cluster“ Ltd

The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy" 2007-2013, financed by the European Union through the European Regional Development Fund and the national budget of the Republic of Bulgaria


All rights reserved “Unitrade Cluster” 2015