НОВИНИ

„УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД стартира избор на изпълнител на дейност „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на заинтересовани лица в сферата на опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци за вторично производство на високо ниво“, чрез публична покана по чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г.

25.05.2015


Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-2.4.02 – 0104 - С0001 “Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД”, финансиран по схема BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД стартира избор на изпълнител на дейност „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на заинтересовани лица в сферата на опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци за вторично производство на високо ниво“, чрез публична покана по чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г.


Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците и провежданите семинари, при изпълнението на дейността „Организиране и провеждане на дейности за популяризиране на дейността на “УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД и привличане на нови членове“ във връзка с изпълнението на договор №BG161PO003-2.4.02-0104-C0001 от 10.03.2013 г.


Пълният пакет документи за участие в процедурата са публикувани на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg., както и на интернет страницата „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД - www.unitradecluster.com, раздел Новини.


Необходими документи - сваляне :


Образец на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г.

Договор №BG161PO003-2.4.02-0104-C0001-Se-03

Образец на изисквания към офертите от ПМС №118/20.05.2014 г.

Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на "Избор с публична покана"

Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г.

Техническа спецификация


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015