НОВИНИ

О Б Я В А от „МЕТАЛ ГРУП 2020“ ЕООД

12.01.2024


На основание чл. 95 ал.1 от Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за „Промяна на количества на разрешени за приемане отпадъци на площадка за третиране на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 44238.508.25 по КККР на гр. Лом, община Лом, област Монтана“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ-Монтана, адрес: гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, етаж 3; e-mail: riosv@riosv-montana.com


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015