НОВИНИ

О Б Я В А от „УНИТРЕЙД ПВ“ ООД

21.07.2022


На основание чл. 95 ал.1 от Закон за опазване на околната среда ЗООС /ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., с посл. изм. и доп./, във връзка с чл.4 ал.1 от Наредбата за ОВОС /ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003г. с посл. изм. и доп./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Възобновяване на дейностите по събиране, съхранение и третиране на отпадъци и промяна на параметрите, при които са били издадени писма, становища и решения за преценяване необходимостта от ОВОС, за съществуваща площадка с местонахождение: гр. Пловдив, район Южен, Южна индустриална зона № 33, обхващащ територията на поземлени имоти с идентификатори – 56784.536.84; 56784.536.92; 56784.536.388; 56784.536.389; 56784.536.398; 56784.536.152; 56784.536.1005 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с обща площ 44908 м2“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Пловдив – гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1.

Управител

/Елисавета Кръстанова/


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015