НОВИНИ

Провеждане на информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

15.12.2016


На 14.12.2016 г. от 11 ч. на адрес гр. София 1592, ул. Илия Бешков 12, ет.2 - „Унитрейд 2002” ООД организира информационен ден за представяне на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. На събитието бе представена информация за целта, очакваните резултати и целевите групи към които е насочена реализацията на проекта, както и за напредъка по изпълнението на ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г..


   
   
       


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015