НАЧАЛО

„Унитрейд Клъстер“ ООД е учреден през 2013 г. и е получил финансиране от ЕС по линия на ОП “Конкурентноспособност на българската икономика“ 2007-2013 г. за развитие на дейности по управление и рециклиране на отпадъци.

Основната дейност на клъстера е събиране от мястото на образуване, транспортиране, съхранение, предварително третиране, рециклиране (регранулиране) на отпадъци от пластмаса и найлон и последващата им реализация на пазара под формата на рециклирана суровина за производство на материали от полиетиленов регранулат.

Клъстерът се състои от група от 7 фирми, които сериозен опит в сътрудничеството помежду си в областта управление на отпадъците и имидж на пазара.

„Унитрейд Клъстер“ ООД обединява следните утвърдени в сектора фирми: „Унитрейд 2002“ ООД, Вадиас ООД, МКД-69 ЕООД, Унитрейд 2011, Вадиас Трейд ООД, Унитрейд Еко ЕООД и Макс Трейд Спед“ ООД.
ПАРТНЬОРИ

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София

 

„Екоколект” АД, гр. София

 

„Дуропак Тракия-Папир“ АД, гр. Пазарджик

 
"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015